Slik er en planprosess

Grønlikaia – skritt for skritt

Ettersom Grønlikaia er et sentralt og viktig område i Fjordbyen har vi allerede begynt å diskutere hva som er viktige temaer og grep for dette området med Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune. Dette har foregått i 2019/2020 i form av seks kontaktmøter* der ulike muligheter har blitt illustrert og diskutert.

Neste skritt nå er et oppstartsmøte. som skjer etter kommunens «område- og prosessavklaring» (OPA), der kommunen gir føringer for utformingen av planforslaget, utredningsbehov og videre prosess.

Veien videre etter dette er godt forklar på kommunens hjemmesider – her.

Det viktigste å vite er når man fra utsiden kan påvirke denne prosessen. Her er utdrag hentet fra kommunen sine hjemmesider der de forklarer dette:

Når kan du påvirke reguleringsplanen?

En viktig del av arbeidet med reguleringsplanen er å få innspill fra innbyggerne. Du kan komme med innspill i to runder i planarbeidet: Når planarbeidet starter (ved varsel om oppstart) og når forslaget er utarbeidet (ved offentlig ettersyn). I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet. Planarbeidet kunngjøres også i lokalaviser og på «Si din mening». Arbeidet med en reguleringsplan kan ta flere år.

Varsel om oppstart

Når noen skal lage en reguleringsplan, må de varsle om oppstart av planarbeidet til naboer og andre som blir berørt av planen. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Fristen for å komme med uttalelser er vanligvis tre uker.

Offentlig ettersyn

Når vi har mottatt planforslaget, skal alle få mulighet til å komme med innspill til det. Nå inneholder planforslaget detaljerte beskrivelser, kart og bestemmelser og andre utredninger, og en tekst om hvordan vi vurderer planforslaget. Fristen for å komme med uttalelser i denne runden minst seks uker. Du sender innspillet ditt til oss.

Både Plan- og bygningsetaten og den som har laget planforslaget, vurderer hvordan uttalelsene skal påvirke planforslaget. Forslagsstilleren oppdaterer planforslaget, og vi sender det til politisk behandling i bystyret.

Forholdet mellom kunnskapsdugnaden og planprosessen

Når fristen er gått ut for denne kunnskapsdugnaden, setter evalueringsgruppen seg ned for å gi anbefalinger til HAV for hva de bør prioritere videre. Dette skjer gjennom en rapport og et påfølgende seminar der innholdet og vurderingene belyses. Hvilken rolle denne evalueringen skal ha i plansaken vil bli diskutert med PBE som en del av opppstartsmøtet.

 

* I kontaktmøtene har PBE påpekt at disse møtene kun er ment som en faglig drøfting, undersøkelser og veiledning, hvor deltagerne fra PBE, etter beste evne, vil bistå med å utarbeide et helhetsgrep for denne delen av Fjordbyen. Men PBE står helt fritt til å mene noe annet i område – og prosessavklaringen. Møteserien vil ikke avklare den formelle saksgang eller forskuttere konklusjoner fra Planforum. Etaten vil formelt gi sin tilbakemelding etter at plansaken er behandlet i område og prosessavklaring (OPA).

Referater fra disse møtene ligger på saksinnsyn, se nederste på forrige side.

Send inn ditt bidrag